A+ A A-

Дирекция "Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост"


Основни функции


Контролира дейността на търговските обекти, съгласно изискванията на действащото законодателство и по наредбите на общински съвет.
Участва в комисии за установяване на нанесени щети за земеделски имоти и отдаване на земеделски земи общинска собственост.
Изготвя предложения до Общински съвет във връзка с транспортната схема на Община Хасково. Съгласува междуобщински и междуобластни транспортни схеми и ги внася за утвърждаване в Областна администрация. Упражнява контрол по сключените договори за обществен превоз. Разработва документите и провежда конкурси за разпределяне на превозите по утвърдена транспортна схема.
Изготвя, издава и прекратява разрешителни за продажба на тютюневи изделия, таксиметров превоз и заповеди за категоризация.
Осъществява цялостната дейност по управление на имотите общинска собственост, в съответствие със ЗОС и др.нормативни актове.
Обработва и докладва преписките за отдаване под наем на имоти общинска собственост, подготвя документацията за провеждане на търгове, конкурси, концесии и изготвя заповедите и договорите свързани с тях. Обработва и докладва преписките по учредяване на възмездно право на ползване върху общински обекти и изготвя заповеди и договори свързани с тях.
Организира жилищното настаняване и картотекирането на нуждаещите се и контрола по тях.
Организира разпореждането и/или управлението с имоти общинска собственост и учредяване на ограничени вещни права върху тях.
Организира дейността по учредяване право на строеж, право на надстрояване или пристрояване върху недвижими имоти частна общинска собственост. Ръководи продажбата на движими вещи частна общинска собственост.
Издирва, проучва и комплектова документи, доказващи собствеността на Общината. Съставя актове за общинска собственост.
Проучва и окомплектова преписки за деактуване на имоти от държавна в общинска собственост.
Подготвя, реализира и контролира приватизационната програма на Община Хасково. Провежда следприватизационен контрол.
Поддържа регистър на имотите общинска собственост. Оценява или възлага извършването на оценки по реда и случаите предвидени в закона.


Адрес: Хасково 6300, пл. Общински 1, етаж 4


Телефонен указател


 
Документация за воден обект (язовири)
Указател - цени и услуги
Необходими документи за категоризция на ЗХР, средства за подслон и места за настаняване
Формуляр за определяне на категорията на средство за подслон и място за настаняване
Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в средство за подслон или място за настаняв
Заявление за категоризиране на средство за подслон или място за настаняване
Формуляр за определяне категорията на заведенията за хранене и развлечения
Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в заведение за хранене и развлечения
Заявление за категоризация на заведение за хранене и развлечения
Заявление за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз
Декларация за газова уредба на такси
Декларация за поддържане на чистота на таксистоянките
Декларация за издаване на регистрационен номер на пчелина
Заявление за издаване на разрешение за влизане в пешеходна зона
Искане - образец за връщане на резрешения, удостоверения
Декларация по чл.8 от наредбата за общински жилища
Наредба за общинските жилища

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art