A+ A A-

Дирекция “Хуманитарни дейности и обслужване на населението”


Основни функции


Отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт”

Ръководи реализирането на общинските приоритети в дейностите държавна и общинска отговорност в системата на образованието, културата, младежките дейности и спорта.
Организира и ръководи провеждането на традиционните културни прояви с регионално, национално и местно значение.
Координира дейността на общинските училища, детски градини и обслужващи звена за организиране на учебно-възпитателния процес.
Координира и контролира използването на общинската база за нуждите на учебните и детски заведения, културните институти, спортните обекти.
Контролира дейността на културните институции на общинска издръжка.
Изготвя и осъществява общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм.


Отдел „Здравеопазване и социални дейности”

Провежда държавната и общинска политика в областта на социалните и здравни услуги на територията на общината.Реализира и прилага националните и местни стратегии и насоки в сферата на здравеопазването и социалната политика в Община Хасково.
Координира реализирането на проекти и дейности, свързани със социалната рехабилитация и интеграция на деца и младежи със специфични образователни потребности и на деца в риск, инвалидите и пенсионерите, както и дейността на благотворителни организации.
Организира детското и ученическо здравеопазване на територията на общината.
Участва в работата на общински и регионални комисии и съвети, регламентирани в Закона за социално подпомагане, Закона за закрила на детето, Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за насърчаване на заетостта, Закона за здравето и др.
Координира дейността на специализираните институции и социалните услуги в общността, предоставяни в общността.
Организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекция за социално подпомагане.
Организира лекарственото снабдяване на ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите. 


Адрес: Хасково 6300, пл. Общински 1, етаж 4


Отдел ГРАОН

Извършване на адресната регистрация на населението (постоянен и настоящ адрес).
Съставяне на акт за раждане, граждански брак, смърт.
Пресъставяне на актове по гражданско състояние от чужбина – раждане, граждански брак и смърт.
Сключване на граждански брак.
Припознаване на деца и ибработка на свързаните с тях документи.
Отразяване на промени чрез съдебни решения в актовете за гражданско състояние.
Възстановяване на имена по чл.19а от ЗГР.

Вписване в регистъра за граждански брак имуществените отношения на съпрузите.

Издаване на удостоверения въз основа на регистъра за населението.
Установяване наличието на българско гражданство.
Вписване в регистъра на населението на лица, придобили българско гражданство и чужди граждани, придобили статут на  постоянно и дългосрочно пребиваване.
Поддръжка и актуализация на Единния класификатор за териториално делене на града и общината.


 Адрес: Хасково 6300, пл.Общински 1, северен вход, етаж 2


 Телефонен указател

 
Правила за определяне работните заплати на директорите в ОДЗ Хасково през 2016 г.
Необходими документи за издаване на удостоверения и съставяне на актове (отдел ГРАОН)
Указател на услугите (отдел ГРАОН)
Разпределение на средствата по ЕРС за дейностите в сфера "Образование" за 2016 г.
ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА"
Разпределение на средствата по ЕРС за дейностите в сфера „Образование” за 2015 год.
Правилник за финансиране на процедури "Ин витро и Ин виво" и Декларации
Разпределение на средствата по ЕРС за дейностите в сфера „Образование” за 2014 год.
Детски градини
Документи за приемане на дете в детска градина и ясла
Интеграция на малцинствените групи
Жилища за уязвими етнически малцинства
Социални услуги предоставени в общността
Специализирани институции за предоставяне на социални услуги

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art