A+ A A-

Дирекция "Финансово-счетоводни дейности и бюджет"


Основни функции


Изготвя годишния бюджет, проекто бюджета на администрацията, както и консолидирания бюджет на общината.
Отчита изпълнението на бюджета и на извънбюджетните сметки и фондове на общинска администрация и консолидирания отчет по бюджета.
Организира счетоводната дейност и счетоводната политика на Община Хасково и счетоводствата на всички структурни звена към общината.
Организира и контролира дейността по начисляване и изплащане на трудовите възнаграждения на работниците и служителите, както и полагаемите им се обезщетения по Кодекса на труда и Закона за държавния служител.
Счетоводно отразява приходите и разходите на бюджета на Община Хасково, съгласно действащата единна бюджетна класификация.
Отчита и изготвя отчетни форми на сумите, получени по програми за външни финансирания.
Осъществява касово събиране на приходите от услуги, извършвани от общинската администрация и тяхното фактуриране.
Осъществява действия по деклариране промените на актовете за общинска собственост и др.обстоятелства, касаещи ЗМДТ, ЗМСМА, ЗОС, НОИ и др.
Изготвя справки и дава становища относно счетоводната информация за нуждите на одитиращите органи, Сметна палата, АДВФК и др.
Води отчетност за дълготрайните и краткотрайни активи на общинска администрация и извършва годишни инвентаризации на същите.


Адрес: Хасково 6300, пл. Общински 1, етаж 3
каса: пл.Общински 1, етаж 3, стая 308, телефон: 038 603349


Телефонен указател


 
Касов отчет за юли, 2016 г.
Капиталови разходи, второ тримесечие, 2016 г.
Касов отчет, второ тримесечие, 2016 г.
Касов отчет за юни, 2016 г.
Касов отчет за май, 2016 г.
Касов отчет за април, 2016 г.
Капиталови разходи, първо тримесечие, 2016 г.
Касов отчет, първо тримесечие, 2016 г.
Бюджет 2016
Разчет за капиталовите разходи за 2016 г.
Отчет на бюджета, СЕС, ДЕС и КР - 2015 г.
Одитен доклад за 2014 г.
Отчети 01-09.2015г.
Отчет на бюджета, СЕС и ДЕС - 05-07.2015г.
Отчет на бюджета, СЕС и ДЕС - 03-04.2015г.
Отчет на бюджета, СЕС и ДЕС - 01-02.2015г.
Бюджет 2015
Отчет на бюджета, средствата по код 33, СЕС и ДЕС 2014 г.
Отчет на бюджета, СЕС и ДЕС - 10.2014г.
Отчет на бюджета, СЕС и ДЕС - 01-09.2014г.
Бюджет 2014
Програма за капиталови разходи, 2012
Проектобюджет на Община Хасково, 2012
Програма за капиталови разходи, 2011
Проектобюджет на Община Хасково, 2011
Програма за капиталови разходи, 2010
Проектобюджет на Община Хасково, 2010

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art