A+ A A-

Дирекция "Администрация и правно-нормативно обслужване"


Основни функции


Oтдел „Правно-нормативно обслужване”

Осигурява с правни средства спазването на законността и ефективното протичане на административната и стопанска дейност в Община Хасково и общинските предприятия.
Осъществява процесуално представителство пред съдилищата и други юрисдикции.
Изготвя мнения по законосъобразността на проектите за нормативни актове, за решения на колективните органи на управление, заповедите и др.
Оказва правна помощ на дирекциите в структурата на общинската администрация при осъществяване на техните функции.
Осъществява и контролира изпълнението на наредбите на Общинския съвет.
Осъществява контрол по спазване на разрешителния режим от страна на физическите и юридически лица.
Съставя констативни протоколи и актове за установяване на административни нарушения.
Проверява и контролира работата на общинските предприятия и търговски дружества.
Отговаря за събирането на несъбраните задължения по разрешителния режим.
Следи за спазването на изискванията на закона за защита на класифицираната информация.
Организира и контролира дейността по отбранително–мобилизационна подготовка на общината и прилежащите й структури.
Организира, ръководи и осъществява предварителния финансов контрол.


Адрес: Хасково 6300, пл.Общински 1, етаж 3


Oтдел „Администрация”
Организира административното обслужване на физическите и юридическите лица.
Административно и технически обезпечава дейността на дирекциите.
Организира, контролира и осъществява деловодната дейност в Община Хасково.
Извършва вътрешно-ведомствен контрол и контрол по изпълнение на заповедите на Кмета на общината.
Съхранява архивните документи, създадени в Община Хасково.
Оформя и съхранява документите по трудово и служебно правоотношение на служителите в общинска администрация.
Планира и организира обучение на служителите за повишаване на квалификацията и кариерно развитие.
Осигурява поддържането и стопанисването на сградите и помещенията.
Подпомага организационно–техническата подготовка при провеждане на избори.
Въвежда и актуализира в електронни регистри индивидуалните административни актове на Кмета на общината.
Организира и провежда дейностите, свързани с охраната на труда.
Организира дейността по прилагане на информационни, комуникационни и управленски технологии в Община Хасково. Извършва софтуерна и хардуерна поддръжка на компютрите в Община Хасково и архивира на базите данни.
Участва в разработването и подготовката на проектна документация за кандидатстване по оперативни програми, финансирани изцяло или отчасти от ЕС или други международни финансови институции.
Осъществява дейности по връзки с обществеността, протоколни, информационни и презентационни прояви.
Извършва административна, организационна и техническа работа, свързана с обезпечаване дейността на Общинския съвет.

Деловодство: Хасково 6300, пл.Общински 1, етаж 1, телефон: 038 603319
Административен салон: пл.Общински 1, западен вход, работно време: от 08:30 до 17.30 без прекъсване


 Телефонен указател


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art