A+ A A-

Проекти по Оперативни програми

Проект "Шанс за нашите деца"
Проект "Шанс в дома"
Проект „Приеми ме 2015“
Бюджетна линия за Община Хасково-бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020
Областен информационен център - гр. Хасково
Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково
Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково, чрез инвестиции в човешки ресурс
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в Община Хасково
Развитие на регионален туристически продукт: Хасково-Димитровград-Стамболово
Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково
Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково
Разширение на селищна ВИК мрежа в град Хасково
Предоставяне на социалната услуга в общността "Социален асистент"
Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров” гр. Хасково
Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art