A+ A A-

Проекти по Оперативни програми

Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково / WMFP
Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Хасково
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Хасково
Подобряване на човешкия капитал - уменията и компетенциите на културни медиатори, възрастни педагози и спортни професионалисти
Интегрирани зелени градове / InGreenCi
Център за настаняване от семеен тип в УПИ ХV, кв. 63 и Център за настаняване от семеен тип в УПИ ІІ, кв. 798 по плана на гр. Хасково
Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към Специализирана болница за активно лечение по онкология-Хасково” ЕООД-гр. Хасково
Отворен достъп до пътищата за осигуряване на безопасност / SAFE ROADS
Реконструкция и благоустрояване на публични пространства за осигуряване на зелена и достъпна градска среда в гр. Хасково
Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково
Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Oбщина Хасково чрез инвестиции в обучения

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art