A+ A A-

Решение № 241

Общински съвет - Хасково


Протокол №12 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.07.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.2 и чл.16, ал.7 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково

ОДОБРЯВА:

Подробен устройствен план – план за улична регулация на жил.район „Куба”, гр.Хасково.
Обхвата на проекта за подробен устройствен план – план за улична регулация е следния: имотите в район 705 от КК на гр.Хасково и част от имотите в район 706, разположени северно от имот 77195.706.259 /УПИ І, кв.10 по регулационния план на гр.Хасково, одобрен със Заповед №2/1977 г./
Новопроектираните уличнорегулационни линии са отразени с червен цвят на графичната част от проекта.
Съгласно чл.215 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез Община Хасково пред Хасковския административен съд.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art