A+ A A-

Решение № 234

Общински съвет - Хасково


Протокол №12 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.07.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, Общински съвет – Хасково предлага на Президента на Република България ДА ОПРОСТИ дължимите държавни вземания на Благостина Страшимирова Кавракирова, с адрес: гр.Хасково, ул.„Прохлада” №29, представляващи невнесени здравноосигурителни вноски, съгласно Закона за здравното осигуряване, в размер на 469.22 лв.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art