A+ A A-

Решение № 220

Общински съвет - Хасково


Протокол №12 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.07.2016 г.

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл.4, ал.2, чл.45, ал.1 и чл.60, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 година и открива процедура за продажба с публичен търг на:
1.Поземлен имот с идентификатор 77195.719.354 по КК на гр.Хасково /ул.“Казанлък“/ с площ 249,00 кв.м., с начална тръжна цена  16 400,00 лева без ДДС.
2. УПИ ХVII в кв.4 по плана на с.Широка поляна, Община Хасково с площ 600,00 кв.м., с начална тръжна цена  2 300,00 лева без ДДС.
3. УПИ ХVII в кв.10 по плана на с.Гълъбец, Община Хасково с площ 760,00 кв.м., с начална тръжна цена  5 500,00 лева без ДДС.
4. Отстъпено право на строеж за изграждане на Гараж №7 и Гараж №10 със ЗП 15,00 кв.м. в североизточната част на Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково /ул.“Акация“/, с начална тръжна цена  875,00 лева без ДДС.
II. Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и продажба и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на обекти – частна общинска собственост.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art