A+ A A-

Решение № 214

Общински съвет - Хасково


Протокол №12 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.07.2016 г.

1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на територията на Община Хасково.
2. Отменя чл.29 и чл.30 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art