A+ A A-

Решение № 213

Общински съвет - Хасково


Протокол №12 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.07.2016 г.

1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково отменя Наредба за общинските жилища, приета с Решение 393 от 30.10.2009 г. на Общински съвет – Хасково.
2. Приема Наредба за реда за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art