A+ A A-

Решение № 211

Общински съвет - Хасково


Протокол №12 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.07.2016 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Хасково, както следва:
    §1 Чл.1 придобива следната редакция: „Тази наредба определя видовете, предназначението, изискванията към оформлението и поставянето на рекламно-информационни елементи, реда за тяхното разполагане и контрола по изпълнение на наредбата.”
    §2 В текста на чл.25, „чл.26” се заменя с „чл.24” и текста придобива следния вид:
    „Чл. 25 Изключение от забраните по чл. 24 могат да бъдат допуснати само при провеждане на мероприятия по Закона за събранията, митингите и манифестациите и други обществени събития с разрешение на кмета на общината, за което се уведомява началника на сектор “ Пътна полиция“ ОДМВР - Хасково.”
    §3 Чл.26, ал.1 се изменя и придобива следния вид:
    „Чл. 26 /1/ На територията на Община Хасково могат да се разполагат рекламно-информационни елементи съгласно разрешение за поставяне, издадено въз основа на одобрени схема, конструктивно становище или проекти, снимки и/или визуализации, разрешени от компетентните органи на общината и след заплащане на предвидената административна такса по тарифа, утвърдена от Общински съвет – Хасково.”

         §4 Чл.28, ал.1, т.1 се изменя, както следва:
„Чл.28 /1/ т. 1 Документ за собственост или писмено нотариално заверено съгласие на собственика на сградата, съоръжението или терена, където ще се разполагат РИЕ.”
    §5 В чл. 28 /1/ се добавя нова т. 5 със следното съдържание:
„5.  Снимки и/или визуализации на РИЕ.”
    §6 В чл. 28 /2/ „ ал. 1, т. 2“ се заменя с „ ал. 1, т. 1“ и текста придобива следния вид:
    „чл.28 /2/ Съгласието по ал. 1, т. 1 за имоти, които не съставляват общинска собственост се дава:”

    §7 Чл. 29, т.1 се променя, както следва:
1. Одобряват схема за разполагане на РИЕ и определят обема и съдържанието на проекто-проучвателните работи, необходими за издаване на разрешението за поставяне с решение на ЕСУТ на Община Хасково.
          §8 Текста на чл. 30 /1/ придобива следната редакция:
„Чл.30 /1/ При необходимост от проект за РИЕ той трябва да бъде окомплектован както следва:”
           §9 В чл. 30, ал.1, т.2 предлогът „и“ се заменя с предлога „в“ и текста гласи:
„2. Архитектурно - дизайнерски проект в подходящ мащаб.”
    §10. В чл. 34 се създават нови ал.2 и ал.4 и текста придобива следната редакция:
 Чл.34 /1/ Разрешение за поставяне се издава по писмено заявление на собственика или упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно  лице след приключване на всички необходими процедури по одобряване и съгласуване на проектите.
/2/ При монтаж на РИЕ с бетонова основа и/или при изграждане на връзки с инженерната инфраструктура на общински терен, разрешение за поставяне се издава след заплащане на депозит в размер на 100 лв. Депозитът се възстановява след премахване на РИЕ от собственика /ползвателя/ въз основа на протокол, който установява, че мястото, където е монтиран е приведено в първоначалния му вид.
/3/ Разрешението за поставяне на РИЕ на общински терен, съоръжение или сграда се издава за срок от 1 година.
/4/ Разрешението за поставяне на РИЕ на терени, съоръжения или сгради, които не са общинска собственост се издава за срок от 3 години.
§11 В текста на чл. 34А отдел „ГГС“ се променя на отдел „Контрол по ЗУТ“ и текста придобива следния вид:
„Чл. 34 А При забавяне монтирането на РИЕ за срок по-дълъг от 3 месеца след издаване на разрешение за поставяне, длъжностните лица от отдел “Контрол по ЗУТ” съставят констативен протокол и издават заповед за анулиране на разрешителното. /доп. с Решение №316 от 29.05.2009 г. и Решение №88 от 03.02.2012 г./”
§12 В чл. 38 /3/ думата „строеж“ се заменя с думата „поставяне“ и текста придобива следния вид:
         „Чл. 38 /3/ Разрешение за поставяне се издава след сключен наемен договор със спечелилия конкурса инвеститор.”
§13 Текста на чл. 41 /2/  придобива следната редакция:
           „Чл. 41 /2/ При констатирани разположени РИЕ в нарушение на настоящата наредба с установен собственик, на същия се дава срок от 10 дни да ги демонтира, като дължи и предвидената в чл.40, ал.1 глоба. При неспазване на посочения срок се пристъпва към демонтаж по смисъла на чл.42, ал.3.
    §14  В текста на  чл. 41 /3/ т. 5 понятието „ съоръжения“ се заменя с понятието  „РИЕ“ и текста придобива следния вид:
            „Чл. 41 /3/ т. 5 при неплащане необходимите такси за обектите върху общински терени за повече от 2 поредни месеца. В този случай, разрешение за поставяне за тези временни РИЕ не се издава за срок от 2 години от извършеното нарушение.”
§15.  В текста на  чл. 41 /4/ /5/  т. 1 и  т.2  понятието „временни съоръжения“ се заменя с понятието „ РИЕ“, и  текста се изменя, както следва:
          „Чл. 41 /4/ Разрешенията издадени по тази наредба се прекратяват със заповед на кмета или упълномощено от него лице: 1. при премахване на РИЕ по инициатива на собственика му. 2. при преотстъпване на РИЕ на друг собственик.”
    „Чл. 41 /5/ Разрешенията издадени по тази наредба се поправят със заповед на кмета или упълномощено от него лице: 1. при промяна на квадратурата на РИЕ и допълване 2. При допускане на техническа грешка.”
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art