A+ A A-

Решение № 205

Общински съвет - Хасково


Протокол №12 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.07.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 124, ал.2 и ал.3  и чл.127, ал.1 от Закона за публичните финанси Общински съвет - Хасково извършва промяна по бюджета на Община Хасково за 2016г., както следва:
1. Приема Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи, които ще бъдат извършени със средства на делегираните бюджети за 2016г. на Община Хасково, както следва:
 

Параграфи

Предвидено

Да стане

Разлика в лв.

1.

§51-00 Основен ремонт

5 000

25 000

20 000

2.

§52-00 Придобиване на ДМА

287 009

300 723

13 714

3.

§53-00 Придобиване на НМА

4 000

6 830

2 830

 

Общо по бюджета за 2016г.

296 009

332 553

36 544

 
2. Приема Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи, които ще бъдат извършени със собствени средства за 2016г. на Община Хасково, както следва:
 

Параграфи

Предвидено

Да стане

Разлика в лв.

1.

§51-00 Основен ремонт

2 504865

2 440881

-63984

2.

§52-00 Придобиване на ДМА

1 004694

1 569 449

564 755

3.

§53-00 Придобиване на НМА

15600

26 500

10 900

4.

§54-00 Придобиване на земя

5000

5000

0

5.

§55-00 Капиталови трансфери

0

90 780

90 780

 

Общо по бюджета за 2016г.

3 530159

4 132 610

602 451

3. Приема Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи, които ще бъдат извършени със средствапредоставени от други министерства и ведомства за2016г. на Община Хасково, както следва:

Параграфи Предвидено Да стане Разлика в лв.
1. §52-00 Придобиване на ДМА 0 300 000 300 000
  Общо по бюджета за 2016г. 0 300 000 300 000
  4. Приема Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи, които ще бъдат извършени със средстваот други източници (ПУСОД)за2016 година на Община Хасково, както следва:
Параграфи Предвидено Да стане Разлика в лв.
1. §51-00 Основен ремонт 4 755 258 4 955 267 200 009
2. §52-00 Придобиване на ДМА 72 394 642 72 421 858 27 216
3. §53-00 Придобиване на НМА 720 000 695 000        - 25 000
  Общо по бюджета за 2016г. 77 869 900 78 072 125 202 225
 
5. Приема Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи, които ще бъдат извършени с европейски средства за2016 година на Община Хасково, както следва:
Параграфи Предвидено Да стане Разлика в лв.
1. §51-00 Основен ремонт 6 033 840 6 033 840 0
2. §52-00 Придобиване на ДМА 1 150 109 1 162 109 12 000
3. §53-00 Придобиване на НМА 0 12 000 12 000
  Общо по бюджета за 2016г. 7 183 949 7 207 949 24 000
 6. Приема корекция на Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2016г. от приходи по §40-00 „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи”, съгласно ФО-01/12.01.2016г.7. Приема актуализация на плана на приходите на община Хасково в частта на местни приходи, както следва:
Параграфи Предвидено Да стане Разлика в лв.
1. §13-01 Данък върху недвижимите имоти 3 280 000 3 665 000 385 000
2. §24-04 Продажба на услуги, стоки и продукция 700 000 897 000 197 000
3. §36-19 Други неданъчни приходи 45 000 65 451 20 451
  Общо по бюджета за 2016г. 4 025 000 4 626 851 602 451
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art