A+ A A-

Решение № 204

Общински съвет - Хасково


Протокол №12 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.07.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и т.3.8 и 3.9  от Административен договор №BG05М9OP001-2.004-0049,  Общински съвет – Хасково упълномощава Кмета на Община Хасково да издаде обезпечение под формата на запис на заповед за авансово плащане по Договор: № BG05М9OP001-2.004-0049 , “Шанс за нашите деца“ - Бенефициент по ОПРЧР 2014-2020 в размер на 117 713,40 лева, представляващ 20% от стойността на договор.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art