A+ A A-

Решение № 203

Общински съвет - Хасково


Протокол №12 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.07.2016 г.

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Хасково дава съгласие Община Хасково да разработи и изпълни Проект: „Изграждане на достъпна архитектурна среда и асансьор в сграда на Регионална библиотека „Христо Смирненски - гр. Хасково“, финансиран по ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ ” към МТСП.
2. Общински съвет - Хасково дава съгласие за съфинансиране по проекта в размер на 10% от общата стойност, а именно 14 490,00лв. Разходите за надзор да бъдат за сметка на община Хасково.
3. Общински съвет – Хасково дава съгласие при сключване на договор за финансиране да стопанисва и ползва сградата минимум 5 години след изпълнение на проекто-предложението по Проект „Красива България“.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art