A+ A A-

Решение № 201

Общински съвет - Хасково


Протокол №11 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2016 г.

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на Обществен договор за ред и сигурност между Община Хасково и  РУ - Хасково, Общински съвет – Хасково избира Комисия по обществен ред и сигурност, както следва:
Председател: Велин Балкански – заместник-кмет на Община Хасково;
Секретар: Венцислав Кирчев – РУ – Хасково;
Членове:  
      - Биляна Димитрова – секретар на Община Хасково;
      - Николай Бакърджиев – началник на РУ – Хасково;
      - Димитър Стоев – РУ – Хасково;
      - Петя Ангелова - директор на Дирекция “Социално  подпомагане” – Хасково;
      - Юлия Динкова – секретар на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни;
      - Николай Симеонов – Община Хасково;
      - Румен Атанасов – Община Хасково.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art