A+ A A-

Решение № 198

Общински съвет - Хасково


Протокол №11 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.16, ал. 7 от ЗУТ, Общински съвет - Хасково
                                   
ОДОБРЯВА
 
Подробен устройствен план – план за регулация на квартал 70, жил.район „Изгрев“ гр. Хасково.
В кв. 70 се проектират улици и задънени улици, които ще осигуряват достъп до възможно най-много вътрешни имоти, както следва:
От о.т. 3418 по ул. „Каменица“ се проектира улица с нови осови точки 324, 323, 325, 326 и 327. Улицата е с ширина 6.00 м, с два тротоара по 1.00 м и улично платно 4.00 м.
Проектира се улица с нови осови точки 318, 319, 320, 321, 323. Улицата е с ширина 6.00 м, с два тротоара по 1.00 м и улично платно 4.00 м.
Проектира се задънена улица от нова о.т. 321 до нова о.т. 322. Улицата е с ширина 4.00 м.
Проектира се задънена улица от о.т. 128 с нови осови точки 335 и 334. Улицата е с ширина 6.00 м, с два тротоара по 1.00 м и улично платно 4.00 м.
Проектира се задънена улица с нови осови точки 328, 329, 330, 331, 332, 333. Улицата е с ширина 6.00 м, с два тротоара по 1.00 м и улично платно 4.00 м
Новопроектираните улици променят очертанията на кв.70 и оформят два нови квартала 861 и 862, както следва:
– квартал 70 е  между улици с осови точки 3418, нова о.т.323, нова о.т. 327, нова о.т.328, о.т.131, о.т.128, о.т.92 и о.т.91.
– квартал 861 е  между улици с осови точки 3656, 3637, 272, 280 нова о.т.318, нова о.т. 319, нова о.т.321, нова о.т.323, о.т.3418, о.т.89.
– квартал 862 е  между улици с осови точки нова о.т.323, нова о.т. 321, нова о.т.319, нова о.т.318, нова о.т.327.
Проектните работи са отразени със зелени и кафяви линии, щрихи и надписи в графичната част.
 
Съгласно чл.215 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез община Хасково пред Хасковския административен съд.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art