A+ A A-

Решение № 194

Общински съвет - Хасково


Протокол №11 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2016 г.

На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.45, ал.3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, Общински съвет – Хасково променя състава на Общински съвет по наркотични вещества, определен с Решение №69 от 26.02.2016 г. на Общински съвет – Хасково,  както следва:
На мястото на Нина Николова – главен експерт в РЗИ – Хасково влиза Красимира Богданова Георгиева – психолог в РЗИ – Хасково.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art