A+ A A-

Решение № 193

Общински съвет - Хасково


Протокол №11 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.14, ал.7 от ЗОС  и чл.4, ал.2, чл.8, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет-Хасково: 
 
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 година и дава съгласие да бъде открита процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водните обекти чрез предоставянето им под наем за следните имоти, публична общинска собственост: 
 
1.Имот № 000 012, находящ се в землището на с.Широка поляна; ЕКАТТЕ-83288; НТП - язовир; площ на имота 5,938 дка.; при начална годишна наемна цена 180,00 лв. без ДДС.
2. Имот № 000 330, находящ се в землището на с.Войводово; ЕКАТТЕ-83288; НТП - водоем; площ на имота 4,907 дка.; при начална годишна наемна цена 180,00 лв. без ДДС.
3. Имот №77195.182.22 /стар №001149/, находящ се в м.“Казан топра“, землището на гр.Хасково; ЕКАТТЕ-77195; НТП - водоем; площ на имота 6,233 дка.; при начална годишна наемна цена 190,00 лв. без ДДС.
 
II. Упълномощава Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за избор на оператор чрез провеждане на публичен търг по реда на Глава V от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост.
         
1.Определя срок на договора за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водните обекти  до 10 /десет/ години.
            2. Специфични условия към участниците в търга: участниците да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговския закон, както и земеделски стопани, регистрирани по съответния ред в Областна дирекция „Земеделие“.
            3.Определя следните договорни условия:
            3.1. След подписване на договора за избор на оператор, същият се задължава съгласно чл.50, ал.3, т.1 от Закона за водите, да се снабди с разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект, което се издава от Кмета на община Хасково по реда на чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите.
            3.2. Операторът да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, /приета с ДВ, бр.17 от 2004 год./, както и  Правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията на хидромелиоративната инфраструктура, приет с ДВ, бр.97 от 02.11.2004 год.
 
ІІI. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти - общинска собственост. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art