A+ A A-

Решение № 190

Общински съвет - Хасково


Протокол №11 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 38, ал.2 от ЗОС, чл.61 ал. 3, от НУРОС и чл.15 от Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на НУРОС, Общински съвет – Хасково:
1. Отстъпва право на строеж за 4,725 кв.м. площ за пристрояване към  сграда  с идентификатор 77195.723.142.1, построена върху поземлен имот с идентификатор 77195.723.142 по КК на гр. Хасково (ул.“Марин Дринов“) за обект: „Изграждане на асансьорна уредба“ по чл.184 от ЗУТ в полза на  „ВИЗИЯ МАКС“ ООД, ЕИК 123117298, представлявано от Димитър Борисов Бабанов  за сумата от 330,75  лева без ДДС.
 
      
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art