A+ A A-

Решение № 188

Общински съвет - Хасково


Протокол №11 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС чл.54 ал.1, т.2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :
- 147/1292 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.701.457 по КК на гр.Хасково/ул-„Фрезия“ №177/, целият с площ 1292,00 кв.м. се продават на Петрана Борисова Андонова   и  Станимира Андонова Раева за сумата  от  3 700,00 лева без ДДС.
 
      
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art