A+ A A-

Решение № 187

Общински съвет - Хасково


Протокол №11 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС чл.54 ал.1, т.2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :
- 95/1095 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.701.456 по КК на гр.Хасково/ ул„Фрезия“№179/, целият с площ 1095,00 кв.м се продава на „ВМ+К Инвест“ЕООД, ЕИК 200131140, чрез управителя  Петрана Борисова Андонова  за сумата   от 2 300,00  лева без ДДС
 
      
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art