A+ A A-

Решение № 184

Общински съвет - Хасково


Протокол №11 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2016 г.

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.4, ал.2, чл.45, ал.1 и чл.60, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 година и открива процедура за продажба с публичен търг на:
1.Поземлен имот с идентификатор 77195.743.340 по КК на гр.Хасково /ж.р.“Каменец“/ - частна общинска собственост, с площ 685,00 кв.м., с начална тръжна цена  17 000,00 лева без ДДС.
2.Отстъпено право на строеж за изграждане на Търговски обект на един етаж със ЗП 50,00 кв.м. и височина до 4,5 м.  в североизточната част на  ПИ 77195.712.124 по КК на гр.Хасково /ул.“Булаир“ и ул.“Одрин“/ - частна общинска собственост, с начална тръжна цена  11 300,00 лева без ДДС.
II. Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и продажба и други допълнителни условия, да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на обекти – частна общинска собственост.
 
         
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art