A+ A A-

Решение № 183

Общински съвет - Хасково


Протокол №11 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2016 г.

1. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие да бъдат отпуснати средства в размер на 33 600 лв. на „Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр.Хасково, за закупуване на специализиран автомобил тип „вишка”.
2. Средствата в размер на 33 600 лв., да бъдат за сметка на §97-00 „Резерв за непредвидени разходи” от бюджета на Община Хасково за 2016 год.
 
         
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art