A+ A A-

Решение № 182

Общински съвет - Хасково


Протокол №11 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2016 г.

1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.24, т.4 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет – Хасково одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Хасково  за 2015 година.
 
2. На основание чл.91, ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие,  копие от Решението на Общински съвет - Хасково и Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие на Община Хасково за 2015 г.  да се изпратят на председателя на Областния съвет за развитие град Хасково.
 
         
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art