A+ A A-

Решение № 181

Общински съвет - Хасково


Протокол №11 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2016 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.55, ал.1, и ал.3 от ЗМДТ,  Общински съвет - Хасково ИЗМЕНЯ Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Хасково, както следва:
Чл.4.  (3) Устройствените планове и инвестиционните проекти за територии и обекти на зелената система се разглеждат и оценят от ЕСУТ при Община Хасково. 
 
Чл.7.  т. 7 - отпада.
 
Чл.8. Главният архитект на Община Хасково организира: 
 
Чл.9. Общинският експертен съвет по устройство на територията: 
 
Чл.11. (1) Заданията за изработване на ПУП на обществени зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се разглеждат и приемат от ЕСУТ и от Постоянната комисия по ТСУ и транспорт при Общинския съвет.
 
Чл.11. (3) отпада .
 
Отпада т.3 към чл.17. (1).
 
 
Чл.21. (4) В случай, че структурното звено не съгласува част „Паркоустройство и благоустройство” от инвестиционния проект, проектът не се одобрява, а се връща на възложителя за преработка, съобразно указанията на службата и решението на ЕСУТ при Община Хасково.
 
Чл.28. (1) Поддържането на общинските озеленени площи се ръководи и осъществява от Общинско предприятие «Екопрогрес». Поддържането на озеленените площи е непрекъснат процес с агробиологичен строително-ремонтен характер, осигуряващ необходимите условия за комплексно функциониране на елементите на зелената система.
 
Нови алинеи към чл.28
(3) Озеленените площи и декоративната растителност в терените на учреждения, фирми, училища, детски заведения, здравни заведения, стопански и обществени организации и граждани се опазват и поддържат от съответните собственици и ползватели.
(4) Стопанисването на озеленени територии, включително поддържане на чистотата около прилежащите части на обектите за обществено обслужване, спорт и атракция, разположени в общински зелени площи или в близост до тях е задължение на собствениците и ползвателите.
 
Чл. 35. (2)  - отпада
 
Чл. 49. (1) Нарушенията по тази наредба се констатират с акт за установяване на административно нарушение, съставен от длъжностните лица по чл.47 от наредбата.
 
         
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art