A+ A A-

Решение № 180

Общински съвет - Хасково


Протокол №11 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2016 г.


 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя чл.5 в Раздел III – Регистрация от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Хасково, като вместо Дирекция „ССТТТЗПОС“, да се чете: Дирекция „ИСДУОС“.       

 
          
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art