A+ A A-

Решение № 178

Общински съвет - Хасково


Протокол №11 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2016 г.


На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  във връзка с чл.28, ал.1 и ал.2; чл.36 и чл.60, ал.1 и ал.2 от ЗМДТ, Общински съвет - Хасково ИЗМЕНЯ Наредбата за определяне на местните данъци в Община Хасково в частта на „Преходни и заключителни разпоредби“,  както следва :
§ 1 Ако през текущата година няма промяна на данък  при придобиване на имущества и данък върху наследствата, то същите се определят въз основа на процента от предходната година.
§ 2 (1 ) Данъкът върху недвижимите имоти и данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври на годината , за която е дължим.
(2) Предплатилите данъка за цялата година до 30 април, ползват отстъпка в размер на 5/пет/ на сто от дължимия данък. 
§ 3(1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават  данъчна декларация по образец, в която декларират  до 31 януари  на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата, данъчната декларация се подава непосредствено преди  започването на дейността.
(2) Дължимият данък се заплаща на четири равни вноски,както следва:
                    * за първото тримесечие – до 31 януари;
                    *  за второто тримесечие – до 30 април;
                    *  за трето тримесечие – до 31 юли;
                    *  за четвърто тримесечие – до 31 октомври.
(3)  Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5/пет/ на сто.
   
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art