A+ A A-

Решение № 175

Общински съвет - Хасково


Протокол №11 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2016 г.


На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково допълва чл.42 от Раздел VІІ “Такси за административни услуги” на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, с нова т.20а с текст:
„т.20а За сключване на граждански брак през делничните дни в работно време, без ритуал и без ползване на зала, в отдел  ГРАОН, в присъствието само на младоженци и на двама свидетели, се заплаща такса в размер на 20 лв.”
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art