A+ A A-

Решение № 174

Общински съвет - Хасково


Протокол №11 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2016 г.


На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва:
 
Раздел II
Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение
 § 1     Чл. 21, ал.4 – отпада;
 § 2    Чл. 22А – За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници за продажба на стоки се събира такса, определена както следва: на кв.м. на ден – 2.50 лв. 
 §3  Чл.24 А /1/ При преминаването на МПС през територията на град Хасково в зоната забранена за товарни автомобили с общо тегло над 3,5 тона за извършване на товаро-разтоварна дейност, се събира такса в размер на 20 /двадесет/ лева за месец, за което се издава съответния пропуск. 
                           
/2/ При преминаването на МПС през територията на град Хасково в зоната забранена за товарни автомобили с общо тегло над 12 тона /включително/ за извършване на товаро-разтоварна дейност, се събира такса в размер на 50 /петдесет/ лева за месец, за което се издава съответния пропуск. 
/3/ При движение на самосвали, земекопни машини, бетоновози, бетон-помпи, в границите на град Хасково, се събира такса в размер на 70/седемдесет/ лева за месец, за което се издава съответният пропуск.
 
ГЛАВА III
Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица
§4  Чл.56 Общинският съвет определя следните услуги и цени: 
1. За правото за предоставяне на павилиони и будки и ползването на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени, включително и кооперативен пазар на кв.м. на месец: 
а) за будки и павилиони – за услуга на гражданите: 
- за града - 3.00 лв.; 
- за селата - 1.50 лв.; 
б) за будки и павилиони – за търговска дейност: 
- за града 
І зона - 10.00 лв./кв.м.; 
ІІ зона - 7.00 лв./кв.м.; 
ІІІ зона и местностите “Лесопарк Кенана” и “Младежки хълм” - 5.00 лв./кв.м.; 
ІV зона и останалите местности - 3.00 лв./кв.м.; 
- за селата - 2.00 лв./кв.м.;
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art