A+ A A-

Решение № 171

Общински съвет - Хасково


Протокол №10 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.05.2016 г.


На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково изменя т.9 от Решение №102 от 25.03.2016 г. на Общински съвет – Хасково, както следва:
„9. На основание чл.112, ал.1, т.1, чл.114, ал.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности – държавна и общинска собственост, количество до 2200 плътни куб.м. лежаща маса от иглолистни насаждения и до 1800 плътни куб.м. лежаща маса от широколистни насаждения за 2016 г., да се извърши чрез продажба на стояща дървесина на корен с провеждане на търг с тайно или явно наддаване”.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art