A+ A A-

Решение № 168

Общински съвет - Хасково


Протокол №10 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.05.2016 г.


На основание чл. 34, ал. 4 от ЗОС, чл. 47, ал. 3 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково реши: 
Придаваемата по регулация част - общинска собственост към Поземлен имот № IХ-67 в кв.43 по кадастралния и регулационен план на с.Конуш, Община Хасково, одобрен със Заповед №709/1991г. с площ 87,00 кв.м,  се продават на Валентин Георгиев Митев  от гр.Хасково, ул.“Пионер“ №9, за сумата от 609,00 лева без ДДС.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art