A+ A A-

Решение № 162

Общински съвет - Хасково


Протокол №10 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.05.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.3 от Закона за вероизповеданията, Общински съвет – Хасково:
1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Местно мюсюлманско настоятелство в с.Маслиново, община Хасково, върху имот, публична общинска собственост, представляващ помещение от сграда „Старо кметство“, находяща се в парцел I, кв.29 по плана на с.Маслиново, община Хасково, за обреден дом,  при следните условия:
1.1. Срок за ползване – 2 /две/ години.
1.2. Особени задължения на ползвателя:
- Да не отдава имота под наем или за съвместно ползване с трети лица;
- Да заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползване на имота.
2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art