A+ A A-

Решение № 161

Общински съвет - Хасково


Протокол №10 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.05.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.75, ал.1 от Закона за подземните богатства, Общински съвет - Хасково:
 
І. Дава съгласие Кмета на Община Хасково да сключи Договор за учредяване на вещно право на ползване на „Европът 2005” ООД с ЕИК 126658138, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Васил Друмев” № 13, представлявано от управителите Кузман Кузманов и Величко Минев, за срок до изтичане на срока на концесионния договор, т.е. до 24.03.2051 г., върху следните общински имоти:
- Имот с проектен №000339 с НТП - Полски път, с площ - 3.460 дка, землище с.Въгларово; - имот с проектен №000340 с  НТП -Полски път, с площ - 0.267 дка, землище с.Въгларово; - имот с проектен №000350 с НТП - Широколистни дървесни видове, с площ - 0.152 дка, землище на с.Въгларово; - имот с проектен №000348 с  НТП - Пасище мера с площ - 0.001дка, землище на с.Въгларово; - имот с проектен №000332 с  НТП - Пасище мера с площ - 18.049 дка, землище на с.Въгларово; - имот с проектен №000336 с НТП - Храсти с площ - 107.25 дка, землище на с.Въгларово; - имот с проектен №000330 дка, с НТП - Храсти с площ - 35.731 дка, землище на с.Въгларово; - имот с проектен №000354 с НТП - Друга територия заета от селско стопанство с площ - 8.233 дка, землище на с.Въгларово; - имот с проектен №000353 с  НТП - Друга територия заета от селско стопанство, с площ - 9.239 дка, землище на с. Въгларово; - имот с проектен № 000352 с НТП - Друга територия заета от селско стопанство, с площ - 5.156 дка, землище на с.Въгларово; - имот с проектен № 000334 с НТП - Пасище мера, с площ - 9.358 дка, землище с. Въгларово; - имот с проектен №000280 с НТП - Пасище мера, с площ - 18.038 дка, землище с.Въгларово; -имот с проектен № 000328 с НТП - Храсти, с площ - 0.012 дка, землище с.Въгларово; - имот с проектен № 000347 с НТП - Полски път, с площ - 0.163 дка, землище с. Въгларово.  Общата площ на горепосочените имоти в концесионния договор е 215,11 дка.
 
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Хасково да предприеме действия по изготвянето на оценка от лицензиран оценител на вещното право за ползване на имотите  описани в т.I и внасянето й в Общински съвет - Хасково за одобрение.  
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art