A+ A A-

Решение № 156

Общински съвет - Хасково


Протокол №10 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.05.2016 г.


На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково: 
1.Закрива второстепенен изпълнител „Други дейности по образование, култура и здравеопазване“ с 8 щатни бройки на местна издръжка, считано от 01.07.2016г., като разпределя  функциите и дейностите му, както следва:                                                                                             
1.1 Функция "Здравеопазване" - дейностите държавна отговорност "Детски яслени групи", "Здравен кабинет в детски градини и училища" и "Други дейности по здравеопазването" се добавят към дейността на второстепенния разпоредител „Социални услуги в общността“ , а дейност местна отговорност "Детски кухни" се разпределя към бюджетите на ОДЗ;                                                                                                                                 
1.2. Функция  "Почивно дело, култура и религиозни дейности", дейностите "Читалища", "Оркестри и ансамбли" и "Културен и спортен календар" се добавя към дейността на общинска администрация;                           
1.3. Дофинансира се ОДЗ "Вихрогонче" със сумата от 20 000 лева.
2.Допълва обхвата на дейност на второстепенния разпоредител „Социални услуги в общността“ както следва: 
2.1.Във функция "Здравеопазване" следните дейности (държавна отговорност):
Дейностите, свързани с процесите по назначаване, освобождаване, заплащане на труда, издръжка и други дейности свързани с:
- медицинските сестри в яслените групи към ОДЗ;
- медицинските сестри във всички здравни кабинети в училищата и детските градини;
- здравните медиатори;
2.2.Създава звено „Счетоводство“ от 5 щатни бройки на местна издръжка;
2.3.Определя структура и численост на персонала както следва:
 

Звено

Численост

Капацитет на услугата

Издръжка

ДЦДВУ „Марина“

25

62

Делегирана от държавата дейност

Дневен център за стари хора

2

20

Делегирана от държавата дейност

Център за обществена подкрепа

8

40

Делегирана от държавата дейност

Домашен социален патронаж

7

 

Местна дейност

Център за настаняване от семеен тип /ул.“Съгласие“ № 5/

12,5

14

Делегирана от държавата дейност

Център за настаняване от семеен тип /ул.“Единство“ № 21/

12,5

14

Делегирана от държавата дейност

Наблюдавано жилище

2

9

Делегирана от държавата дейност

Общностен център

9

 

Местна дейност

Счетоводство

5

 

Местна дейност

3. Възлага на кмета на община Хасково в изпълнение на закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му да изготви нови длъжностни щатни разписания на персонала в звената на второстепенния разпоредител „Социални услуги в общността“.

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art