A+ A A-

Решение № 151

Общински съвет - Хасково


Протокол №9 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.04.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18, ал.1 и чл.19, ал.3 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет - Хасково реши:
1. Отдава под наем недвижим имот - терен  – частна общинска собственост  с площ 102 кв.м., находящ се в поземлен имот с идентификатор №77 195.709.39, находящ се западно от жил. блок на ул.“Акация“13, при следните условия:
-  Срок на ползване – 3 (три) години.
-  Определя месечен наем в размер на 102,00 лева без ДДС.
-  Да заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползване на имота.
2. Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за  сключване на  договор за наем.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art