A+ A A-

Решение № 144

Общински съвет - Хасково


Протокол №9 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.04.2016 г.


1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Общински съвет - Хасково дава съгласие за закриване на социалната услуга ,,Наблюдавано  жилище“, с адрес: гр. Хасково, бул.,,Съединение“ № 16, считано от 01.08.2016 г. 
2. Възлага на Кмета на Община Хасково да изпрати настоящото решение до Регионална дирекция ,,Социално подпомагане“ - гр. Хасково за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, съгласно чл.36в, ал.1, т.2 от ППЗСП.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art