A+ A A-

Решение № 143

Общински съвет - Хасково


Протокол №9 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.04.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето, Общински съвет - Хасково приема Общинска програма за закрила на детето за 2016 год. на Община Хасково.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art