A+ A A-

Решение № 130

Общински съвет - Хасково


Протокол №9 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.04.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС,  във връзка с процедура по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.48 ал.1 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково  реши:
 - Поземлен имот с идентификатор 77195.719.282.1 по КК на гр. Хасково (ул.“Червена стена“) се продава на Къдрин Юлиянов Каварджиев за сумата от 23 700,00 лева без ДДС.
     
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art