A+ A A-

Решение № 129

Общински съвет - Хасково


Протокол №9 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.04.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.54 от Закона за държавната собственост, Общински съвет- Хасково:
1. Дава съгласие Община Хасково да започне процедура  по безвъзмездно придобиване в собственост на недвижим имот - държавна собственост за нуждите на ПМГ „Акад. Боян Петканчин” – гр.Хасково, а именно: имот с идентификатор № 77195.725.66,  ЕКАТТЕ:  77195, одобрен с № КД-14-26-116 от 30.08.2007г.  на Началника на СК - Хасково, с площ  2,661 дка., АДС № 35 от 15.03.2006г., издаден от Служба по вписванията – гр.Хасково. Имотът има следните съседи: 725.68 - Поземлен имот - Професионална гимназия по Селско Стопанство;  725.67 - Улица;  711.264 – Улица.
2. Възлага на Кмета на Община Хасково да представи Искане за безвъзмездно придобиване на собственост върху посочения в т.1 от решението недвижим имот, по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост, чрез Областния управител на област Хасково до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за решение от Министерски съвет.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art