A+ A A-

Решение № 122

Общински съвет - Хасково


Протокол №9 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.04.2016 г.


На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.82, ал.2 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на РМС №56/28.01.2016 г. за бюджетна процедура за 2017 г., указания БЮ №1/10.02.2016 г. на Министерство на финансите за подготовка и представянето на бюджетните прогнози за периода 2017-2018 г. и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Хасково, Общински съвет – Хасково реши:
1. Приема бюджетна прогноза на Община Хасково за периода 2017-2019 г., съгласно Приложение №1.
2. Приема индикативен разчет на средствата от Европейския съюз за периода 2017-2019 г., съгласно Приложение №2.
3. Приема прогноза за състоянието на общинския дълг за периода 2017-2019 г., съгласно Приложение №3.
4. Приема прогноза на контролираните от Община Хасково дружества, съгласно Приложение №4.
            
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art