A+ A A-

Решение № 108

Общински съвет - Хасково


Протокол №8 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.03.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.12 от Наредба №3 за упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, Общински съвет – Хасково определя за представител на Община Хасково в „МБАЛ - Хасково” АД – 
д-р Валя Стоилова Иванова.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art