A+ A A-

Решение № 0832

Общински съвет - Хасково


Протокол №53 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2011 год.


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, Общински съвет – Хасково предлага на Президента на Република България ДА ОПРОСТИ задължението на Недялко Лозков Лозев – гр.Хасково, ул. „Металик” №14, с ЕГН 3511038465, в качеството му на осигурител – собственик на ЕТ „Недялко Лозев” – ЕИК 126641053, с адрес: гр.Хасково, ул. „Липа” №14, възникнало от неосъществен контрол при приемане на молби-декларации за разрешаване на отпуск по чл.164, ал.1 от Кодекса на труда на две наети лица, в размер на 2890.38 лв., от които 1820.00 лв. – главница и 1070.38 лв. – лихва до датата на съставяне на акта.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art