A+ A A-

Решение № 0831

Общински съвет - Хасково


Протокол №53 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2011 год.


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, Общински съвет – Хасково предлага на Президента на Република България ДА ОПРОСТИ задължението на Златина Николова Стоилова – Тодорова – гр.Хасково, ул. „Одрин” №23, вх.Б, ап.5, възникнало от неправомерно получено парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст в размер на 610.96 лв., от които 560.00 лв. – главница и 50.96 лв. – лихва до датата на разпореждането.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art