A+ A A-

Решение № 0830

Общински съвет - Хасково


Протокол №53 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2011 год.


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, Общински съвет – Хасково предлага на Президента на Република България ДА ОПРОСТИ задължението на Петя Димитрова Николова - гр.Хасково, ул. „Крали Марко” №22, ет.4,възникнало от неправомерно получено парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, в размер на 2081.98 лв., от които 1930.91 лв. – главница и 151.07 лв. – лихва до датата на разпореждането.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art