A+ A A-

Решение № 0821

Общински съвет - Хасково


Протокол №53 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2011 год.


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, Общински съвет – Хасково предлага на Президента на Република България ДА ОПРОСТИ задължението на Милка Бялкова Иванова– гр.Хасково, ж.к. „Бадема” бл.6, вх.А, ет.1, ап.1, възникнало от неправомерно получено парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, в размер на 1 240.82 лв., от които 969.91 лв. – главница и 270.91 лв. – лихва до датата на разпореждане.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art