A+ A A-

Решение № 0818

Общински съвет - Хасково


Протокол №53 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2011 год.


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, Общински съвет – Хасково предлага на Президента на Република България ДА ОПРОСТИ задължението на Кремена Тимонова Русева – гр.Хасково, ул. „Гургулят” №2, вх.Б, ет.4, ап.44, възникнало от неправомерно получено парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, в размер на 2 200.00 лв., от които 1 200.00 лв. – главница и 1 000.00 лв. – лихва до датата на разпореждането,допуснато от осигурителя ЕТ „Интрига – Боряна Райкова” с ЕИК 126633380.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art