A+ A A-

Решение № 0805

Общински съвет - Хасково


Протокол №53 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2011 год.


На основание чл.90, ал.1 от ППЗНП и чл.11, ал.1, т.2 и 3 и ал.2 от Наредба №7 на МОН от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съвет – Хасково дава съгласие за:

1. Формиране на паралелки по чл.11, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба №7 на МОН от 29.12.2000 г. на територията на Община Хасково за учебната 2011/2012 г., съгласно Приложение №1.

2. Осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес за сформираните паралелки под регламентирания минимум, до достигане на такъв /І - ІV клас – 16 ученици и V – VІІІ клас – 18 ученици/, съгласно чл.11, ал.2 от Наредба №7 на МОН от 29.12.2000 г., след приемане на Списък – Образец №1 за съответните училища.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art