A+ A A-

Решение № 0803

Общински съвет - Хасково


Протокол №52 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 05.08.2011 год.


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Общински съвет – Хасково

ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ

За учредяване на право на преминаване и сервитут през следните имоти – публична общинска собственост – 77195.99.16, 77195.102.10, 77195.107.45, 77195.229.22, 77195.229.26,изграждане на строеж: „Реконструкция и модернизация на водоснабдителна система „Ябълково” за гр.Хасково”, в съответствие с одобрения подробен устройствен план.

Учредява безвъзмездно право на преминаване и прокарване при определен сервитут в полза на МРРБ, през имоти – публична общинска собственост - 77195.223.4, 77195.227.8 и 77195.227.20 по КК на гр.Хасково.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art