A+ A A-

Решение № 0802

Общински съвет - Хасково


Протокол №50 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 20.07.2011 год.


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с Общите условия на Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, Схема BG161PO001/1.1-09/2010 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за реализация на Проект: “Прилагане мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в община Хасково”, по Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция: “Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Общински съвет – Хасково упълномощаваКмета на Община Хасковода издаде обезпечение под формата на запис на заповед или банкова гаранция за авансово плащанепоПроект: “ Прилагане мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в община Хасково”по Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013 г.”

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art